Số lần khách hàng tiềm năng tìm kiếm các từ khóa liên quan đến doanh nghiệp của bạn? (mỗi tháng)
Monthly Search Volume
100
Bao nhiêu phần trăm những tìm kiếm đó dẫn đến nhấp chuột vào trang web của bạn?
Average CTR
0%
Đầu tư SEO hàng tháng của bạn là bao nhiêu?
Monthly SEO Investment
$100
Bao nhiêu phần trăm khách truy cập vào trang web của bạn trở thành khách hàng?
Average Conversion Rate
0%
Tỉ lệ phần trăm khách hàng trả tiền
Close Rate
0%
Trung bình mỗi khách hàng chi trả bao nhiêu?
Average Customer Value
$0
logo-heroseo-vn

Từ các giá trị bạn đã nhập, đây là giá trị tham khảo cách hoàn vốn đầu tư hàng tháng của bạn có thể trông như thế nào

  • Monthly Visits 0
  • Monthly Leads 0
  • Monthly Sales 0
  • Monthly Revenue $0
Monthly ROI -100%