Lượng tìm kiếm các từ khóa liên quan tới doanh nghiệp? (mỗi tháng)
Monthly Search Volume
100
Tỷ lệ nhấp chuột vào trang web của bạn?
Average CTR
0%
Số tiền đầu tư SEO dự kiến hàng tháng của bạn là bao nhiêu?
Monthly SEO Investment
$100
Tỷ lệ chuyển đổi trở thành khách hàng?
Average Conversion Rate
0%
Tỉ lệ phần trăm khách hàng trả tiền?
Close Rate
0%
Giá trị trung bình cho mỗi đơn hàng là bao nhiêu?
Average Customer Value
$0
logo-heroseo-vn

Từ các giá trị bạn đã nhập, đây là giá trị tham khảo cách hoàn vốn đầu tư hàng tháng của bạn có thể trông như thế nào

  • Monthly Visits 0
  • Monthly Leads 0
  • Monthly Sales 0
  • Monthly Revenue $0
Monthly ROI -100%